İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kişisel Verilerin Korunması Kuruluna Yapılacak Şikayetlerin Yöntemi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kişisel verisi işlenen kişilere (ilgili kişilere) çeşitli haklar tanıyor. Bu hakların kişisel veri işleyen kişilere (veri sorumlularına) başvurularak ileri sürülmeleri gerekli. Eğer veri sorumluları ilgili kişilerin taleplerini Kanuna uygun şekilde yerine getirmezlerse bu kez Kişisel Verilerin Korunması Kuruluna başvurmak (şikayet) mümkün olabiliyor. Kurul kendisine usulüne uygun bir başvuru yapıldıktan sonra gerekli incelemeyi yapıp çeşitli kararlar veriyor.

İlgili kişinin hakları, bu hakların korunabilmesi için veri sorumlusuna başvuru ve Kurula şikayet sürecinin nasıl işleyeceği esasen Kanunun 11-15 maddelerinde yazılı. Ayrıca Kurulun yayımladığı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde de başvurunun ne şekilde yapılması gerektiğinin detayları yer alıyor.

Son olarak Kurul, kendisine yapılacak şikayet başvurularına ilişkin çeşitli tereddütleri gidermek için 30 Mart 2021’de “Kurumumuza Yapılan Şikayetlerin Usul Şartlarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu” başlıklı bir duyuru yayımladı.

Kurulun duyurusunda, veri sorumlusuna başvururken veya Kurula şikayette bulunurken şu hususlara özellikle dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmış:

Veri sorumlusuna yapılacak başvurularda: 

Kanunun 13 üncü maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde belirlenen yöntem ve esaslara dikkat edilmesi, bu kapsamda; 

 • Veri sorumlusuna yapılacak başvuruların yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla yapılması
 • Başvuru veri sorumlusuna ilgili kişinin KEP adresi dışında bir e-posta adresi üzerinden iletilecek ise mutlak surette veri sorumlusuna daha önce bildirilmiş ve veri sorumlusu nezdinde kayıtlı bulunan e-posta adresinin kullanılması
 • Veri sorumlusuna başvuru yazılı yapılmış ise mutlak surette başvuruda imzaya yer verilmesi, vekil aracılığı ile yapılan başvurularda vekaletname örneğinin iletilmesi  
 • Yapılan her başvurunun ad, soyad, T.C. Kimlik No., tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas e-posta adresi ve talep konusu içermesi 
 • Yapılan başvuruların Kanunun 11 inci maddesinde yer verilen ilgili kişinin hakları kapsamında olması  gerekmektedir. 

Kurula yapılacak şikayetlerde;

 • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun gereğince yazılı başvurularda mutlak surette ad, soyad, imza, iş veya ikametgah adresine yer verilmesi
 • Vekil aracılığı ile yapılan başvurularda başvuru ekinde ilgili kişiye ait vekâletnamenin eksiksiz bir şekilde ve süresine dikkat edilerek sunulması
 • Kanun kapsamındaki talepler ile ilgili olarak Kurula şikayette bulunmadan önce veri sorumlusuna başvuru yolunun tüketilmesi, 
 • Veri sorumlusuna yapılmış başvuruya, başvurunun veri sorumlusuna iletildiğine dair kanıtlayıcı belgeye (örneğin PTT gönderi belgesi) ve gerekmesi halinde başvuru yöntemine ilişkin bilgi ve belgeye (örneğin e-posta ya da bir uygulama aracılığı ile başvuruldu ise bu yöntemin anlaşılır ve kanıt taşır nitelikte sunulması) yer verilmesi 
 • Veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye cevap verilmiş ise verilen cevabın dilekçe ekinde yer alması ve varsa ilgili kişi tarafından cevabın ne zaman alındığını gösterir belgenin iletilmesi 
 • Kanunun 14 üncü maddesinde Kurula şikayette bulunabilmek için öngörülen sürelere riayet edilmesi, bu kapsamda ilgili kişilerce
  • Veri sorumlusundan başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yanıt alındığı durumlarda veri sorumlusunun cevabının öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Kurula şikayetin iletilmesi 
  • Veri sorumlusunun yanıtının başvuru tarihinden itibaren otuz günden daha geç alınması halinde ilk başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikayetin iletilmesi
  • Veri sorumlusundan yanıt alınmadığı durumlarda başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikayetin iletilmesi
 • Veri sorumlularının kendilerine başvurulduğu tarihten itibaren 30 günlük cevap verme süresinin olduğu dikkate alındığında veri sorumlusuna yapılan başvurudan itibaren 30 gün beklenilmesi, yanıt alınmaması durumunda Kurula şikayette bulunulması
 • Kanunun 14 üncü maddesinde yer verilen sürelerin hesaplanabilmesini teminen Kurula iletilen dilekçelerin, veri sorumlusuna yapılan başvuruların, alınan cevapların ve bu belgelere dair gönderi belgelerinin tarihlerinin açık ve anlaşılır olması 
 • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun gereğince şikâyete konu edilen iddiaları tevsik edici belgelerin dilekçeye ilave edilmesi
 • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun gereğince şikâyet konusunun ve talebin açık olarak belirtilmesi
 • Konunun yargı mercilerine de intikal ettirilmesi halinde bu hususta detaylı bilgi ve dokümana yer verilmesi
 • Kurumun görev alanı dışında taleplere yer verilmemesi hususlarına dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

Dolayısıyla, ilgili kişilerin KVKK’ya dayanarak bir hak arayışına girişmeden, çeşitli başvurular yapmadan önce Kanunun 11-15’nci maddelerini, veri sorumlusuna başvuru usulü ile ilgili tebliği ve Kurula şikayet usulü hakkındaki duyuruyu dikkatlice okumalarında fayda var.

Yorumlar kapatıldı.